Gli albanesi parlano la lingua pelasgica nella sua forma pura .(Alleanza Evangelica ,1859) - Turismo in Albania

Latest

Cuoriosità Albania

venerdì 30 dicembre 2011

Gli albanesi parlano la lingua pelasgica nella sua forma pura .(Alleanza Evangelica ,1859)

(Italiano)
Questo desiderio per la Bibbia è anche sentita dalle tribù slave, ma anche dagli albanesi e bosniaci, solo che la la loro domanda non è così grande;per quanto riguarda gli albanesi dell'entroterra loro parlano la lingua pelasgica nella sua forma pulita, solo adesso si sta preparando una edizione del Nuovo Testamento.
Il nuovo testamento albanese ,adesso  distribuito , è stato "disegnato" per quella parte di popolazione nella quale la lingua è mischiata con elementi della lingua greca.

-------------------------------------------------------------------

(shqip , albanese)
Kjo dëshirë për Biblën është ndjerë edhe nga fiset tjera sllave, si dhe nga shqiptarët e boshnjakët, vetëm se kërkesa mes tyre nuk është aq e madhe; dhe për sa i përket shqiptarëve në pjesën e brendshme, të cilët flasin gjuhën pellazgjike në formën e saj të pastër, vetëm tani është duke u përgatitur një botim i Dhiatës së Re. Dhiata e Re shqiptare, tashmë e shpërndarë, është projektuar për atë pjesë të popullsisë mes të cilës gjuha është e përzier me elemente greke.

 Titulo:  The Religious Condition of Christendom: Exhibited in a Series of Papers, Evangelical Alliance, Volume 3
Autore: Evangelical Alliance
Editore: The Evangelical alliance, 1859
 

Nessun commento:

Posta un commento